Showing 8 records. From 1 to 8 (from a total of 8 records found).

01/06/2017

伯纳达铜牌|上海2017年我们伯纳达2014我的逗留被授予铜牌在中国,在上海国际葡萄酒挑战赛2017的竞争。
Wǒmen bó nà dá 2014 wǒ de dòuliú bèi shòuyǔ tóngpái zài zhōngguó, zài shànghǎi guójì pútáojiǔ tiǎozhàn sài 2017 de jìngzhēng.